Posts Tagged ‘רוביק רוזנטל’

למילה צָרְפַת יש ניקוד חריג מאוד. הברה סגורה בסוף מילה בדרך כלל מנוקדת בקמץ והקמץ לפני שווא לכאורה אמור להיות קמץ קטן ולהיהגות /o/, אבל הפ"א הרפה אומרת שמדובר כנראה בשווא נע – אבל גם זה לא ודאי. כתוצאה מחוסר הבהירות, ואולי מסיבות נוספות לא מעט אנשים נוהגים להגות את הקמץ כקמץ קטן – "צוֹרְפַת" ואולי הם אפילו צודקים.

אנשים מלומדים ממני כבר עסקו בשאלה ואין טעם שאעתיק את הדיונים לכאן. ר' למשל בקישורים הבאים:

שני הקישורים מצטטים את "יד הלשון" של יצחק אבינרי. לאבינרי הייתה דעה חזקה מאוד בנושא. מעניין אם רוזנטל ו-Tahmar1900 מוויקיפדיה הסתכלו בעמוד 278 באותו הספר, בערך "כתיב וכתב" סע' ל':

[…] האקדמיה מקפידה יפה־יפה שלא לפרסם דבר, הנראה כפוגע בסמכותה. […] כתבתי מחקר קטן, המוכיח בראיות ברורות שיש להגות את הצדי של צרפת בקמץ קטן דוקא, ומערכת "לשוננו לעם" סרבה לפרסם את מאמרי, אַע"פ שהצעתי כי אשמח לקרוא את השגת האקדמיה, אם יש בכוחה להשיג על דברי. […] כאן ראָיה ברורה שהאקדמיה ללשון העברית – יקר לה כבודה יותר מכבוד הלשון העברית.

כלומר יש מישהו שממש ממש התרגש מהעניין.

ואילו אבן שושן פשוט אומר: [קִראו צַרְפַת]. ממילון של שישה כרכים הייתי מצפה לראות איזושהי להתייחסות קצת יותר מפורטת לעניין.

מודעות פרסומת