Archive for the ‘משלב’ Category

מלובש

קרובת משפחה התלוננה שהיא שמעה באיזו תכנית בוקר את המילה "מלובש" במקום "לבוש". ובכן, המילה "מלובש" קיימת במקורות מהמקרא עד עגנון ומסתבר שבלשון חדשה היא לכאורה קיימת גם בצירוף "שאלה מלובשת" – "שאלה שהמספרים נתונים בה בלבוש של סיפור", אם כי אני מכיר את זה בשם "בעיה" ובמשאל ידידים קצר לא מצאתי אף אחד שמכיר את הצירוף הזה.אבל זה מעלה את התמיהה – האם אבן שושן צריך או לא צריך לסמן שהיא מיושנת או ספרותית? זו לא באמת בעיה באבן שושן, אלא יותר תמיהה: האם צריך לסמן אותה "בלשון הספרות" או שמא להשאיר ולתת לה סיכוי לקום לתחייה? ומה עם מילים אחרות שמסומנות "בלשון הספרות"?

מודעות פרסומת

אף על פי – בהגדרה מופיע הצירוף "למרות ש" והייתי בטוח שהוא נחשב תת תקני. אני לא יודע למה יש מי שטוען שהוא תת תקני; אכתוב על זה בהזדמנות.

רציחה

רציחה – מתועדת ההוראה של "כעס", כפי שמקובל ביידיש, ויש משפטים, אל לא רשום מאיפה הם. ורשום שזה ב"לשון הדיבור", אבל בשיעור "הלשון בתרבות" אף אחד לא ידע מה זה.