Archive for the ‘יידיש’ Category

רציחה

רציחה – מתועדת ההוראה של "כעס", כפי שמקובל ביידיש, ויש משפטים, אל לא רשום מאיפה הם. ורשום שזה ב"לשון הדיבור", אבל בשיעור "הלשון בתרבות" אף אחד לא ידע מה זה.

מודעות פרסומת